ஒவ்கவாரு தாயும் தனது குழந்லத நல்ை ஆப ாக்கியத்துடன் இருக்க பவண்டுகைன விரும்புகிறாள். கெப்ேலடட்டீஸ் ஏ, கைனிஞ்ஜிட்டீஸ், காய்ச்சல், டிடீபீ போன்ற கடுலையான பநாய்களிலிருந்து உங்கள் குழந்லதலயப் ோதுகாப்ேதன் மூைம் தடுப்பூசி உங்கள் ஆலசக்கு அதிக சக்திலயக் ககாடுக்கிறது. உங்கள் குழந்லதக்கான தடுப்பூசி நாட்கலள தடுப்பூசி அட்லடயில் ோர்க்கவும்.

ஓர் தடுப்பூசி அட்லட (சிை சையங்களில் பநாய்த்தடுப்பு அட்லட என்று அலழக்கப்ேடுகிறது) உங்கள் குழந்லதக்கு ககாடுக்கப்ேட்ட அலனத்து தடுப்பூசிகளின் வ ைாற்லறயும் காட்டுகிறது பைலும் இனிபைல் வ விருக்கும் தடுப்பூசிகலளப் போட்டுக்ககாள்ளவும் உதவுகிறது. எனபவ நீங்கள் ஒன்லறக்கூட தவறவிடாதீர்கள்.

கோதுவாக, தடுப்பூசி அட்லட உங்களுக்கு குழந்லத ைருத்துவ ால் ககாடுக்கப்ேடும். 18 வயது வல ோிந்துல க்கப்ேட்ட தடுப்பூசிகலளப் ேற்றி பைலும் அறிந்துககாள்ள கீபழயுள்ள இலைப்லேக் கிளிக் கசய்க.

இப்போது ேதிவிறக்கம் கசய்யவும

தடுப்பூசி அட்லட என்ேது உங்கள் குழந்லதயின் ஆப ாக்கியத்திற்கான ோஸ்போர்ட்.

இன்பற உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி அட்லடலயச் சாிோர்த்து, சாியான பந த்தில் தடுப்பூசி போட்டுக்ககாள்ள உங்கள் குழந்லத ைருத்துவல அணுகவும்.

குழந்லதயின் தடுப்பூசி ேற்றி உங்களுக்கு பகள்விகள் உள்ளதா?

உங்கள் பகள்விகளுக்கான ேதில்கலளப் கேற கீபழ ேடிக்கவும்:

1. இன்லறய காைகட்டங்களில் குழந்லதகளுக்கு ஏன் நிலறயத் தடுப்பூசிகள் போட பவண்டியுள்ளது? அவற்றில் சிைவற்லற நாபன போட்டுக்ககாள்ளவில்லை. இலவ அலனத்தும் முக்கியைாகப் போட்டுக்ககாள்ள பவண்டுைா? Read more
 • ைருத்துவ விஞ்ஞானம் கதாடர்ந்து முன்பனறிக் ககாண்பட வருகிறது பைலும் இந்த முன்பனற்றத்தின் ஒரு ேகுதிபய வருடாவருடம் வ க்கூடிய புதிய தடுப்பூசிகளின் வளர்ச்சியாகும
 • தடுப்பூசி மூைம், இன்று ேிறந்த குழந்லதகலளக்கூட கோிய உடல்நைப் ேி ச்சிலனகலள ஏற்ேடுத்தக்கூடிய கடுலையான பநாய்களிலிருந்து ோதுகாத்துக் ககாள்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது, சிை சந்தர்ப்ேங்களில், அலவ உயிருக்கு ஆேத்தானலவயாகவும் இருக்கும்.
 • ஒவ்கவாரு தடுப்பூசியும் அவசியைானது.
2. சாியான காைத்தில் எனது குழந்லதக்கு தடுப்பூசி போடப்ேட்டுள்ளது என்ேலத நான் எவ்வாறு உறுதிகசய்து ககாள்வது? Read more
 • தடுப்பூசி அட்லடலய உன்னிப்ோக ேின்ேற்றுவதன் மூைம் உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி ேதிவுகலள நீங்கள் கண்காைிக்கைாம்.
 • உங்கள் குழந்லதயின் முதல் ஊசி (ஷாட்) போட்டவுடன் உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி ேதிவுகலளக் கண்காைிக்கத் கதாடங்குங்கள்.
3.எனது குழந்லதயின் தடுப்பூசி அட்லடலயப் ேற்றி நான் என்ன கதாிந்துககாள்ள பவண்டும்?Read more
 • தடுப்பூசி அட்லட என்ேது உங்கள் குழந்லதயின் ஆப ாக்கியத்திற்கான ோஸ்போர்ட
 • உங்கள் குழந்லதலய ேள்ளி, குழந்லத ே ாைாிப்பு, பகாலடக்காை முகாம் அல்ைது சர்வபதச ேயைத்திற்காக ேதிவுகசய்யும்போது உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி அட்லடலயக் ககாடுக்க பவண்டியிருக்கும் என்ேதால், உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி ேதிவுகலள ேத்தி ைாக லவத்துப் புதுப்ேிப்ேதுக் ககாள்வது உங்களுக்கு முக்கியம்.
 • உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி ேதிவின் நகலை நீங்கள் ே ாைாிக்கும்போது:
  1. அட்லடலய நீங்கள் எளிதாக கண்டுேிடிக்கக்கூடிய ோதுகாப்ோன இடத்தில் லவத்துக் ககாள்ளுங்கள
  2. உங்கள் குழந்லதயின் ஒவ்கவாரு ைருத்துவ வருலகக்கும் இலதக் ககாண்டு வாருங்கள
  3. உங்கள் குழந்லதயின் தடுப்பூசி அட்லடயில் தடுப்பூசி ககாடுக்கப்ேட்ட, பததி ைற்றும் அளலவக் குறிப்ேிடுைாறு ைருத்துவர் அல்ைது கசவிலியாிடம் கசால்லுங்கள
  4. உங்கள் ேிள்லளக்கு எங்கு ஊசி போடப்ேட்டபதா (ஷாட்) அந்த ைருத்துவாின் அலுவைகம் அல்ைது கிளினிக்கின் கேயல எழுதி Translated from English to Tamil on 05 November 2020 Page 3 of 4 லவத்துக்ககாள்ளுங்கள், அப்போது தான் உங்களுக்குத் பதலவப்ேடும்போது அதிகா ப்பூர்வைான ேதிவுகலள எங்கு கேற பவண்டும் என்ேது உங்களுக்குத் கதாியவரும்
4. நான் எனது குழந்லதயின் தடுப்பூசி அட்லடலயச் சாிோர்க்கும்போது அவனுக்கு / அவளுக்கு ஒரு தடுப்பூசி போடாைல் தவறவிட்டலதப் ோர்த்பதன். இப்போது என்னால் என்ன கசய்ய முடியும்? Read more
 • குழந்லதயின் நல்ை ஆப ாக்கியத்திற்கு குறித்த காைகட்டத்தில் தடுப்பூசி போடபவண்டியது அவசியம் என்று உைககங்கிலும் உள்ள சுகாதா அதிகாாிகள் ோிந்துல க்கின்றனர
 • இருப்ேினும், எந்தகவாரு கா ைத்திற்காகவும், உங்கள் குழந்லத எந்தகவாரு தடுப்பூசி ைருந்லதயும் தவறவிட்டாபைா / கேறவில்லை என்றாபைா, அவர்களுக்கு தகுதி இருந்தால், நீங்கள் பகட்ச்-அப் தடுப்பூசி போட்டுக்ககாள்வலதத் பதர்வு கசய்யைாம
 • பகட்ச்-அப் தடுப்பூசி என்ேது ோதுகாப்பு கா ைைாக அல்ைது தவறவிடக்கூடிய பநாய்களுக்கு எதி ாக உகந்த ோதுகாப்லே வழங்குவதற்கான ஒரு ைாற்று வழியாகும்
 • பகட்ச்-அப் தடுப்பூசி குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு உங்கள் குழந்லத ைருத்துவல தயவுகசய்து அணுகவும
5. எனது குழந்லதயின் தடுப்பூசி குறித்த வழக்கைான நிலனவூட்டலை எவ்வாறு நான் கேறுவது? Read more
 • இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் உருவாக்கியுள்ள இம்யூனைஸ் இந்தியா ஆப்பை (Immunize India App) இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து அதில் பதிவு செய்துகொள்வதன் மூலம் உங்கள் குழந்தையின் தடுப்பூசி குறித்த வழக்கமான நினைவூட்டலைப் பெறுவதை நீங்கள் தேர்வுசெய்யலாம். கூகுளின் பிளே ஸ்டோர் Google's Playstore மற்றும் ஐஓஎஸ் ஆப்ஸ்டோர் IOS Appstoreஆகியவற்றின் மூலம் இங்கேயே பதிவிறக்கம் செய்யலாம்..
 • எந்தவொரு தடுப்பூசி பிராண்டுகள் அல்லது தயாரிப்புகளையும் நினைவூட்டல்கள் விளம்பரப்படுத்தவோ, பரிந்துரைக்கவோ அல்லது புரமோட் செய்வதோ கிடையாது.

மேலும் விபரங்களுக்கு உங்கள் குழந்தை மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறவும்.

Go to the top

*The list of diseases mentioned here are some of the diseases featuring in the list of preventable diseases by IAP (Indian Academy of Pediatrics) in their routine and catchup vaccination recommendations. There could be diseases beyond the list which could affect the child. Please consult your pediatrician for more information.
#You are now leaving GSK's website and are going to a website that is not operated by GSK. We are not responsible for the content or availability of linked sites. You are therefore mindful of these risks and have decided to go ahead. GSK offers links to other third party websites that may be of interest to our website visitors. The links provided are for assist you in locating other useful information on the Internet. When you click on these links you will leave GSK's website and will be redirected to another site. These sites are not under the control of GSK.
GSK is not responsible for the content of linked third party websites. We are not an agent for these third parties nor do we endorse or guarantee their information. We make no representation or warranty regarding the accuracy of the information contained in the linked sites. We suggest that you always verify the information obtained from linked websites before acting upon this information. Also, please be aware that the security and privacy policies on these sites may be different than GSK policies, so please read third party privacy and security policies closely. If you have any questions or concerns about the products and services offered on linked third party websites, please contact the third party directly.
A public awareness initiative by GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited. Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India
Information appearing in this material is for general awareness only and does not constitute medical advice. Please consult your Pediatrician for more information, any question or concern you may have regarding your condition. Please consult your Pediatrician for the complete list of vaccine preventable diseases and for the complete vaccination schedule for each disease.Please report adverse event with any GSK product to the company at india.pharmacovigilance@gsk.com